SZANOWNY PACJENCIE,
Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w SPORTSmed Specjalistyczne Centrum Medyczne M. Skrzypiec-Spring, A. Spring spółka cywilna

1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPORTSmed Specjalistyczne Centrum Medyczne M. Skrzypiec-Spring, A. Spring Spółka Cywilna we Wrocławiu (50-361) przy ul. Piastowskiej 31/2, adres e-mail: kontakt@sportsmed.pl numer telefonu 606747877, numer NIP: 8782201789, REGON: 022002097, (dalej: SPORTSmed). Administrator powołał inspektora danych osobowych, z który można skontaktować się korzystając z adresu e-mail: ido@sportsmed.pl

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPORTSmed

SPORTSmed jako Administrator przetwarza dane:
A) Pacjenta w następującym zakresie:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski - adres miejsca pobytu na terytorium Polski,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail,
 • dane o stanie zdrowia.

B) Przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego pacjenta w następującym zakresie:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail,

C) Osoby upoważnionej do działania w imieniu osób wskazanych w punktach A) i B)

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail,

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPORTSmed

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach związanych z prowadzeniem medycznej działalności leczniczej, profilaktycznej i orzeczniczej i nie są udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem biura rachunkowego (tylko w przypadku rachunków imiennych wystawionych na prośbę pacjenta), osób upoważnionych przez pacjenta i podmiotów upoważnionych z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej. Zebrane przez SPORTSmed s.c. dane osobowe mogą być również weryfikowane w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) oraz innych oficjalnych rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez organy publiczne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.
Osobom, powierzającym swoje dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • dostępu do powierzonych danych osobowych,
 • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie,
 • trwałego usunięcia (po upływie okresów wskazanych w punkcie 8),
 • ograniczenia przetwarzanych danych,
 • przeniesienia powierzonych danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Ze względu na przepisy prawne regulujące działalność SPORTSmed s.c. jako podmiotu leczniczego, prawo do trwałego usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania mogą ulec ograniczeniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy SPORTSmed s.c. zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy między Panią/Panem a SPORTSmed s.c. i tym samym udzielenia świadczenia zdrowotnego.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • kierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.