Kardiologia /Hipertensjologia

Ze względu na odmienności w budowie i funkcji serca u sportowców w porównaniu z osobami o umiarkowanej aktywności fizycznej, prawidłowa interpretacja wyników badań kardiologicznych stwarzać może trudności lekarzom nie posiadającym doświadczenia w zakresie medycyny sportowej. Dodatkową trudność stanowi interpretacja badań u dzieci uprawiających wyczynowo sport, gdyż w tym przypadku uwzględnić należy zarówno odrębności wynikające z aktywności fizycznej jak i odmienne normy diagnostyczne stosowane u dzieci i młodzieży.

Specjalistyczne Centrum Medyczne SPORTSmed prowadzi kompleksową diagnostykę kardiologiczną zarówno sportowców jak i osób pragnących prowadzić aktywny tryb życia. Wykonujemy pełną diagnostykę układu krążenia osób przygotowujących się do udziału w biegach maratońskich. Specjalizujemy się w orzecznictwie sportowo-lekarskim dla osób ze schorzeniami układu krążenia (takich jak wady serca, zaburzenia rytmu serca). Nasi lekarze posiadają długoletnie doświadczenie w pracy w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w dziedzinie kardiologii sportowej.

  • Echokardiografia (USG serca)
  • Test wysiłkowy
  • 24-godzinne, 48-godzinne i 6-dniowe EKG (Holter)
  • Osobisty rejestrator EKG
  • 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM)

Echokardiografia (USG serca)

Echokardiografia jest jednym z podstawowych badań serca i naczyń krwionośnych u osób uprawiających sport. Mimo tego, że nie wchodzi w skład pakietu badań standardowych wykonywanych w ramach orzecznictwa sportowo-lekarskiego, to okresowe wykonywanie tego badania jest zalecane przez większość towarzystw naukowych zajmujących się zagadnieniami medycyny sportowej.

Echokardiografia stanowi uzupełnienie badania EKG gdyż umożliwia ocenę budowy anatomicznej i czynności mechanicznej serca, o których jedynie pośrednio możemy wnioskować na podstawie EKG i badania lekarskiego. Echokardiografia pozwala, między innymi, na wykrycie wad serca i chorób serca przebiegających ze zmiana anatomii i czynności serca, które mogą stanowić zagrożenie życia dla osób uprawiających sport, takich jak kardiomiopatia przerostowa. Uzyskanie tych informacji jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów echokardiograficznych takich jak echokardiografia doplerowska, obrazowanie harmoniczne czy dopler tkankowy.

Echokardiografia doplerowska

Metoda oparta jest na wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umożliwiającego pomiar prędkości ruchu elementów odbijających emitowaną wiązkę ultradźwięków, np. przepływu krwi w naczyniach. Pozwala ona na określenie np. gradientów ciśnień czy powierzchni zastawek serca. Obrazowanie zmian prędkości przepływu krwi w kolorach (color Doppler) ułatwia wykrycie ubytków w przegrodach serca oraz niedomykalności zastawek serca wraz z oceną nasilenia tych wad.

Obrazowanie harmoniczne

Jest to nowoczesna metoda badania stosowana w nowych aparatach wysokiej klasy, która poprawia jakość uzyskanego obrazu, u osób których badanie jest trudne techniczne.

Tkankowa echokardiografia doplerowska

Jest to nowa technika echokardiograficzna, stosowana w wysokiej klasy aparatach, umożliwiająca rejestrację prędkości ruchu tkanki mięśnia serca. Technika ta jest szczególnie przydatna w medycynie sportowej do odróżnienia przerostu serca fizjologicznego od patologicznego gdyż umożliwia ilościową ocenę czynności skurczowej i rozkurczowej serca oraz synchronii skurczu serca.
 

Test wysiłkowy

Jest próbą prowokującą niedokrwienie mięśnia serca w sytuacji gdy zaburzona jest proporcja pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia serca na tlen i możliwością dostarczenia tlenu do komórek mięśnia serca. Zmiany w zapisie EKG (cechy niedokrwienia lub zaburzenia rytmu serca) mogą pojawić się u tych osób dopiero pod wpływem obciążenia wysiłkiem. Próba wysiłkowa pozwala na wykrycie tych schorzeń i stanowi kolejne narzędzie diagnostyczne umożliwiające zapobieganie nagłym zgonom sercowym u uprawiających sport. Próba wysiłkowa pozwala również na ilościową ocenę wydolności pacjenta poprzez oznaczenie wielu parametrów takich jak METS, VO2 max czy próg mleczanowy.

Osobisty rejestrator EKG

Urządzenie umożliwia dokonywanie zapisu EKG tylko w trakcie odczuwania zaburzeń rytmu serca. Służy do diagnostyki zaburzeń rytmu serca wystepujących sporadycznie, których nie udaje się zarejestrować w trakcie monitorowania holterowskiego. Ma małe wymiary i jest bardzo proste w obsłudze. Może być stosowane w trakcie treningów sportowych.

24-godzinne, 48-godzinne i 6-dniowe badania EKG (Holter)

Polega na zapisie elektrycznej czynności mięśnia serca w ciągu całej doby. Pozwala ono na rejestrację zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodnictwa, incydentów niedokrwienia mięśnia serca, a także ocenę pracy rozrusznika serca. Wykonujemy monitorowanie EKG również w trakcie treningów sportowych. Jako jeden z nielicznych ośrodków na Dolnym Śląsku wykonujemy 6 dniową rejestrację EKG.

Pomiar ciśnienia tętniczego przez 24 h (ABPM)

Badanie polega na automatycznych pomiarach ciśnienia tętniczego w trakcie normalnej aktywności pacjenta. Jest ono cenną metodą diagnostyczną u chorych z podejrzeniem „nadciśnienia białego fartucha”, u chorych z współistniejącą cukrzycą, jaskrą, omdleniami oraz u kobiet w ciąży, u których stwierdza się nadciśnienie tętnicze. SPORTSmed s.c. dysponuje nowoczesna aparaturą do badań kardiologicznych umożliwiającą wykonywanie wszystkich wyżej wymienionych badań oraz doświadczoną kadrą medyczną z dużym doświadczeniem w zakresie kardiologii sportowej.

Spirometria wysiłkowa

Wykorzystywana jest do diagnostyki powysiłkowego skurczu oskrzeli u pacjentów, u których występują objawy takie jak duszność, kaszel, spłycenie oddechu, świsty i ucisk w klatce piersiowej pojawiające się najczęściej kilka minut po wysiłku lub, w przypadku przedłużonego wysiłku o umiarkowanej intensywności, również podczas aktywności fizycznej. Inne, typowe i czasami jedyne objawy powysiłkowego skurczu oskrzeli, to zbyt szybkie narastanie tętna w trakcie wysiłku lub za mały przyrost wydolności fizycznej mimo prawidłowego treningu. Mniej typowe objawy obejmują ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, skurcze mięśni i ból w nadbrzuszu.

Badania wysiłkowe wykonuje się badania na bieżni ruchomej. Czas trwania wysiłku fizycznego na bieżni wynosi 8 minut, a u dzieci poniżej 12 roku życia- 6 minut. Częstość akcji serca w ciągu 2 pierwszych minut testu wzrosnąć powinna do 80–90% wartości tętna maksymalnego i na tym poziomie utrzymywać się do jego zakończenia. Spirometria wykonywana jest przed testem wysiłkowym, a następnie w 5, 10, 15, 20 i 30 minucie po jego zakończeniu. Kryterium rozpoznania powysiłkowego skurczu oskrzeli jest obniżenie FEV1 o 10% w stosunku do wartości wyjściowej.

Test wydolności tlenowej GXT – LA

Jest to test wysiłkowy, oceniający wydolność tlenową (aerobową); Test stopniowany, wykonywany na cykloergometrze do całkowitego zmęczenia. Test rozpoczyna się od małego obciążenia (np.: 50-70 Watt na cykloergometrze). Obciążenie zwiększa się stopniowo, co 3 minuty. Dane rejestrowane w czasie testu to obciążenie, częstość skurczów serca i stężenie kwasu mlekowego we krwi do oznaczeń którego, próbki krwi pobierane są z płatka ucha. Po ich analizie wyznacza się parametry, pozwalające ocenić wydolność fizyczną takie jak pułap tlenowy (maksymalne pobieranie tlenu, VO2max) i próg beztlenowy (anaerobowy, LAT). Próg beztlenowy wyznaczany jest w oparciu o przebieg zmian stężenia kwasu mlekowego we krwi, przy zastosowaniu metody transformacji logarytmicznej. Wyniki testu przedstawiane są w formie kompleksowego raportu, zawierającego dane liczbowe, wykresy zmian poszczególnych parametrów oraz część opisową i rekomendacje co do treningu. Badania wykonywane są w pełnym zabezpieczeniu medycznym.